Regulamin Sklepu


1. Usługodawcą, zwanym dalej Sprzedającym, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.wrotapamieci.pl, zwanym dalej Sklepem, jest Vibrant Sp. z o.o. Adres do korespondencji: ul. Wyczółki 33c, 02-820 Warszawa, NIP: 951 238 29 72

2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@wrotapamieci.pl

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty kupna, zwanej dalej Zamówieniem.

5. Ceny:

 1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia Zamówienia.

6. Składanie Zamówień:

 1. Złożone Zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwaną dalej Umową, zawieraną pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty zakupu wybranych produktów oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez formularz Zamówienia.
 5. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 7. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu odstąpienia od Umowy.
 8. Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyny.

7. Płatność:

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych produktów wraz z kosztami ich wysyłki (o ile występują) w formie wpłaty na rachunek bankowy Sklepu podany w wiadomości e-mail wysyłanej po złożeniu Zamówienia bądź za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub PayPal, do których dostęp jest utworzony na stronie sklepu.
 2. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i tym samym odstąpienia od Umowy.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

9. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

 1. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu innym niż realizacja zamówienia bez zgody Kupującego.

10. Zamówione produkty kierujemy do wysyłki w dni robocze, w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

11. Reklamacje dotyczące Towarów:

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  1. a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  2. b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@wrotapamieci.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.­­
 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@wrotapamieci.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Wyczółki 33c, 02-820 Warszawa.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  ul. Wyczółki 33c, 02-820 Warszawa.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

14. Opisy i specyfikacje produktów, teksty oraz wszelkie inne treści (w tym treść niniejszego Regulaminu) zamieszczone na stronach Sklepu stanowią wyłączną własność Sprzedającego i nie mogą być kopiowane bez jego pisemnej zgody.Idź do góry strony